DE EU DOET ZICH GELDEN

Recent zijn drie EU verordeningen in werking getreden die van belang zijn voor Europese burgers.
De eerste twee verordeningen zijn “Verordening (EU) nr. 2016/1103 van 24 juni 2016 tot uitvoering
van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels” en
Verordening (EU) nr. 2016/1104 van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op
het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van
beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde
partnerschappen”. Beide verordeningen zijn op 29 januari 2019 ingegaan. Op deze verordeningen,
die niet voor alle EU landen gelden, komen wij in een aparte bijdrage nog terug.

De derde verordening is “Verordening (EU) 2016/1191 van 6 juli 2016 inzake de bevordering van het
vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in
de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012”hierna te noemen: de EU
Openbare Documenten Verordening (ODV). Die verordening gaat in op 19 februari 2019 en heeft
betrekking op openbare documenten die worden afgegeven om een of meer van de volgende feiten
te kunnen vaststellen: geboorte, in leven zijn, overlijden, naam, huwelijk en echtscheiding,
geregistreerd partnerschap en ontbinding daarvan, afstamming, adoptie, woon- en/of verblijfplaats,
nationaliteit en afwezigheid van een strafblad.
De verordening geldt alleen voor de lidstaten van de EU onderling en alleen voor openbare
documenten afkomstig uit een EU land.
Onder openbare documenten worden o.a. begrepen stukken afgegeven door de overheid en
rechterlijke instanties, bijvoorbeeld geboorte-akten. Voorheen moesten deze stukken vaak
gelegaliseerd en beëdigd vertaald worden. De verordening bepaalt dat openbare documenten
waarop de verordening van toepassing is en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften daarvan zijn
vrijgesteld van elke vorm van legalisatie en soortgelijke formaliteiten. Tevens regelt de verordening
dat er geen vertaling nodig is van openbare documenten betreffende geboorte, in leven zijn, etc…..,
indien aan het betreffende openbare document van land A een zogenaamd meertalig
modelformulier is gehecht en de autoriteit in land B (waar het document gebruikt moet worden) van
oordeel is dat er in het meertalig modelformulier voldoende informatie staat voor de verwerking van
het openbaar document.
De verordening heeft als bijlage diverse meertalige modelformulieren die door heel Europa gebruikt
gaan worden. De modelformulieren zijn bedoeld als vertaalhulp en zijn niet gelijk te stellen aan,
bijvoorbeeld, uittreksels uit de burgerlijke stand.
Een en ander betekent dat u vanaf 19 februari 2019 bij uw gemeente naast een kopie van de
huwelijksakte ook kunt vragen om een door de gemeente af te geven meertalig modelformulier. Hier
zijn wel extra kosten aan verbonden maar deze mogen niet meer bedragen dan de kosten van het
betreffende openbaar document zelf.
Voor Europese burgers betekent dit dat zij in veel gevallen goedkoper uit zijn omdat ze in plaats van,
bijvoorbeeld, een officiële gelegaliseerde geboorte-akte plus beëdigde vertaling kunnen volstaan met
een officiële geboorte-akte plus meertalig modelformulier.

[divider_top]

Surtax over dividenduitkeringen

Nadat in 2012 door de toenmalige président Hollande een speciale 3% surtax over dividenduitkeringen door in Frankrijk gevestigde dochterondernemingen werd ingevoerd, werden ook in de EU gevestigde moedervennootschappen direct geraakt door deze bronheffing op het niveau van hun Franse dochterondernemingen. Vrijwel vanaf het begin was overduidelijk dat de vraag zich vroeg of laat ging voordoen of de Franse regeling een inbreuk vormde op de Europese Moeder-dochterrichtlijn en de vrijheid van vestiging. Eind 2016 stond de bezwaarprocedure teller al op 2.5 miljard euro. Eind 2017 waren er 6.388 bezwaarprocedures ingediend met een totaal geclaimd bedrag van een slordige 7.9 miljard euro. Op 7 september 2017 deed het Europese Hof van Justitie uitspraak in de zaak Eqiom en Enka en bepaalde dat de Franse regeling inderdaad een inbreuk vormde op de Moeder-dochterrichtlijn. Daarmee was de zoveelste tijdsbom ontploft. President Macron heeft getracht om met stille trom de 3% dividend surtax weg te poetsen, maar de Franse overheid was zich meer dan bewust dat Frankrijk tussen 2018 en 2022 ongeveer 5.7 miljard euro zou moeten gaan terugbetalen. Vervolgens besloot op 6 oktober 2017 de Franse Raad van State (zgn. Conseil Constitutionel) dat de 3% surtax niet alleen de richtlijn schond, maar ook de Franse grondwet. Daarmee werd in één keer de hele 3% dividend surtax van tafel geveegd. Dit budgettaire gat van 10 miljard euro probeert Frankrijk nu te dichten door een eenmalige verhoging in 2018 van het vennootschapsbelasting tarief op de gerealiseerde winsten van de 320 grootste ondernemingen van Frankrijk (zgn. surtaxe sur «les 320 plus grandes entreprises françaises»), maar dat is een oplap strategie die niet zonder gevaar is in een economie die toch al fragile is. Ook deze regeling ligt nu al onder vuur.

[divider_top]

Dubbele heffing van sociale contributies

Frankrijk schaft per 1 januari 2019 dubbele heffing van sociale contributies af

Frankrijk speelt al jaren met vuur als het gaat om haar budgettaire gaten te dichten. Het totale risico van een aantal fiscale procedures tegen de Franse overheid (OPCVM, Stéria, De Ruyter, 3% surtax) op basis van strijdig handelen met het EU-recht belopen dan ook een slordige 22 miljard euro. Het afschaffen van de dubbele heffing van sociale contributies per 1 januari 2019 is een eerste stap in de goede richting.

Het meest sprekende voorbeeld is overduidelijk de zaak De Ruyter tegen de Franse Staat. In deze zaak werd Frankrijk in 2015 door het Europese Hof van Justitie (EHvJ) veroordeeld omdat zij in strijd met het EU-recht sociale contributies (met een vast tarief van toen 15,5% en nu 17,2%) oplegde aan o.a. niet-inwoners die hun tweede huis verkochten in Frankrijk. Frankrijk heeft per 2016 snel reparatiewetgeving doorgevoerd, maar ook tegen deze nieuwe wetgeving maakten belanghebbenden met succes bezwaar. Gérald Darmanin de Franse minister van Begroting, Overheidsrekeningen en Ambtenarenzaken heeft op 16 oktober jl. dan ook toegegeven dat Frankrijk zijn ogen moet openen en niet in strijd kan blijven handelen met EU-recht om budgettaire gaten op te vullen. Het Franse parlement heeft recent in het wetsvoorstel voor de financiering van de sociale zekerheid 2019 (zgn. projet de loi de financement de la Sécurité sociale) een artikel opgenomen waarin per 1 januari  2019 de oplegging van sociale contributies wordt afgeschaft voor personen die al onderworpen zijn aan de socialezekerheidsregeling van een andere Europese Unie lidstaat of Europese Economische Ruimte lidstaat of Zwitserland. Dat is uitstekend nieuws voor Nederlanders met een tweede huis in Frankrijk, maar ook voor Nederlanders die in Frankrijk fiscaal woonachtig zijn en inkomsten uit kapitaal ontvangen.

[divider_top]

Onderzoek naar de aanwezigheid van radon

Per 1 juli 2018 is de lijst met onderzoeksrapporten uitgebreid die de verkoper of verhuurder van een Franse woning verplicht aan de koper of huurder moet overhandigen om deze te informeren over de staat van de woning.

 

Het gaat om het onderzoek naar de aanwezigheid van radon. Radon is een radioactief, kleur- en geurloos edelgas dat van nature ontstaat in de bodem en in daarvan gemaakte bouwmaterialen. Vanuit deze materialen kan radon in woningen terechtkomen. Inademing van een te hoge radonconcentratie vergroot het risico op longkanker.

 

Frankijk is ingedeeld in 3 zones met een meer of mindere kans op blootstelling aan radon. Zone 3 heeft het hoogste risico en dat blijken vooral de regio’s te betreffen waar graniet- en vulkanisch gesteente te vinden is, zoals het Massif Central, Bretagne, de Vogezen, de Pyreneeën, de Alpen en Corsica.

 

Indien een woning in zone 3 is gelegen dient de koper of huurder daarover te worden geïnformeerd in het kader van het rapport over de natuurlijke en technologische risico’s (ERP).

De Franse overheid adviseert dat een goede ventilatie en regelmatig luchten het radonrisico tot een minimum beperkt, ook in zone 3.

[divider_top]

Laatste informatie omtrent de teruggaaf van sociale contributies

Laatste informatie omtrent de teruggaaf van sociale contributies betaald over vermogenswinsten bij verkoop van Frans onroerend goed

Ter aanvulling op onze laatste nieuwsbrief waarin wij u op de hoogte brachten van de stand van zaken betreffende de teruggaaf van onterecht betaalde sociale contributies (arrest De Ruyter) brengen wij graag nog het volgende onder uw aandacht.

Bij verkopen die nog vóór het einde van het jaar zullen plaats vinden wordt de Franse notaris geacht de sociale contributies op de verkoopprijs in te houden en af te dragen aan de Franse belastingdienst. De sociale contributies bedragen in totaal 15,5% over de gecorrigeerde winst. Echter, in een recent persbericht van de belastingdienst omtrent de gevolgen van het arrest De Ruyter staat vermeld dat de zgn. ‘prélèvement de solidarité’ van 2% (onderdeel van het totale percentage van 15,5%) niet de Franse sociale zekerheid financiert en dus ook niet wordt teruggegeven! Bij een succesvolle bezwaarprocedure wordt dus niet 15,5% teruggegeven, maar 13,5%.

De laatste weken is het Franse notariaat geconfronteerd met het verzoek van verkopers, woonachtig binnen de EU, om de sociale contributies in het geheel niet aan de belastingdienst af te dragen, teneinde te voorkomen dat er alsnog een bezwaarschrift zou moeten worden ingediend. Niet alle notarissen waren bereid hieraan mee te werken. Om een einde te maken aan de discussie hieromtrent heeft de heer Tartinville, directeur général van de Conseil Supérieur du Notariat de vraag voorgelegd aan de belastingdienst en ontving hij de bevestiging dat de Franse notarissen niet langer de sociale contributies behoeven af te dragen als gevolg van het arrest De Ruyter! Verkoopt u dus tussen nu en het einde van het jaar dan voorkomt u een bezwaarschrift en bespaart u 15,5%, alhoewel de belastingdienst er nog van uitgaat dat de 2% ‘prélèvement de solidarité’ wel verschuldigd is. Eigenlijk zou de Franse notaris uit voorzorg de ‘prélèvement de solidarité’ wel moeten afdragen, maar in de praktijk gebeurt dat niet.

Helaas is dit belastingvoordeel van korte duur, want zoals opgemerkt in onze vorige nieuwsbrief gaat de wet per 1 januari 2016 weer wijzigen. Vanaf die datum betaalt iedereen gewoon weer 15,5% en zal er wellicht weer een lange procedure moeten worden gevoerd om te proberen ook deze nieuwe maatregel weer van tafel te krijgen.

Mr Albert Mulder, lid van het Heering Associates Kennisnetwerk signaleert nog een ander belangrijk punt: er gloort misschien nog wat licht aan de horizon indien u in de tweede helft van 2012 hebt verkocht en nog geen bezwaarschrift hebt ingediend. De belastingdienst heeft namelijk in een officieel persbericht laten weten dat de bezwaarmogelijkheid bestaat voor vermogenswinsten gerealiseerd vanaf 1 januari 2013. Het belastingjaar 2012 is volgens dit persbericht dus officieel verjaard. Op 6 november j.l. echter heeft de parlementariër Arnaud Leroy in een brief aan de Staatssecretaris van Financiën, de heer Christian Eckert, verzocht om gelijke behandeling van eenieder die ten onrechte sociale contributies heeft betaald, ook als het dossier eigenlijk is verjaard. Er is nog geen officiële reactie van het Ministerie van Financiën, maar de heer Christian Eckert zou positief op het verzoek hebben gereageerd. Wij raden u dus aan om ook voor 2012 nog een bezwaarschrift in te dienen en wel vóór het einde van dit jaar. Een dergelijk bezwaarschrift moet uiteraard correct worden opgesteld en wij zijn u daar graag bij van dienst.

[divider_top]

Teruggaaf van sociale contributies

Teruggaaf van sociale contributies betaald over vermogenswinsten bij verkoop van Frans onroerend goed; eindelijk een reactie van de Franse belastingdienst

Op 26 februari j.l. had het Hof van Justitie van Europa in Luxemburg al een principe uitspraak gedaan (In zaak C-623/13 Ministre de l’Economie et des finances tegen Gerard de Ruyter) dat Frankrijk niet het recht heeft om sociale contributies op te leggen over inkomsten van personen die niet verplicht sociaal verzekerd zijn in Frankrijk, maar in een andere EU- lidstaat. Dit werd in juli zelfs opnieuw formeel vastgelegd in een arrest van de Franse Conseil d’Etat (Raad van State) en daarmee leek de vraag beslecht in hoeverre een niet- inwoner van Frankrijk, woonachtig binnen de EU, zijn ten onrechte betaalde sociale contributies (tarief 15,5%) van de belastingdienst terug zou moeten krijgen. Gek genoeg gebeurde er toen helemaal niets. De belastingdienst gaf simpelweg aan dat geen instructies waren ontvangen en was niet bereikbaar voor commentaar. Dat stilzwijgen heeft erg lang geduurd.

Eindelijk is er dan nu een officiële reactie van de belastingdienst, waarin de Franse belastingdienst heeft bevestigd dat u inderdaad bezwaar kunt maken. U moet echter wel kunnen aantonen dat u op het moment van verkoop verplicht verzekerd was in een ander land dan Frankrijk. Er geldt dus een bewijslast die de belastingdienst bij u neerlegt. In de praktijk blijkt het niet altijd eenvoudig te zijn om uw bewijslast rond te krijgen.

Vervelender nog is dat de belastingdienst veelal extra vragen stelt alvorens het bezwaarschrift daadwerkelijk te behandelen. Vooral als het om een wat grotere teruggaaf gaat. De fiscus kijkt in dat geval veelal met haviksogen naar het dossier en zal er alles aan doen om via een andere weg alsnog belasting op te kunnen leggen. U moet dan bijvoorbeeld denken aan een naheffing van vermogensbelasting (met een forse boete en naheffingsrente). Het is dus noodzakelijk om een gedegen strategie uit te stippelen en niet simpelweg een summier bezwaarschriftje in te sturen.

De kernvraag is waarom de belastingdienst nu pas reageert. Mr. Albert MULDER, advocaat in Frankrijk en lid van het Heering Kennisteam, is van mening dat dit voorkomt uit het feit dat de fiscus rustig heeft gewacht op instructies van hogerhand. Het lijkt verdacht veel op struisvogelpolitiek, maar dat is alleen maar schijn. In de tussentijd heeft het Franse Ministerie van Financiën de tijd genomen om de zaak te bestuderen en er ligt nu een wetsvoorstel waarbij vanaf 1 januari 2016 de sociale contributies via een achterdeur gewoon weer kunnen worden opgelegd! Het geld wordt in de toekomst niet langer aangewend voor de Franse sociale zekerheid (hetgeen strijdig is met EU-recht), maar wordt toegeschreven aan een zgn. ouderdomsfonds (Fonds de solidarité vieillesse), dat geen recht geeft op sociale zekerheid. De Franse overheid is er van overtuigd dat dit niet in strijd is met het Europese recht, maar wij vragen ons nu al af of ook deze nieuwe regeling wel stand gaat houden voor het Hof van Justitie van Europa. Het betekent wel een nieuwe procedure die weer vele jaren zal gaan duren. De Franse overheid probeert opnieuw tijd (en dus geld) te winnen. Het risico dat de Franse staat in de toekomst misschien opnieuw terug moet gaan betalen neemt men blijkbaar op de koop toe.

Feit is dat het allemaal met de Franse slag gaat en dat men bij de belastingdienst nu eindelijk onderkent dat terug betaald moet worden, maar als het even kan zo laat mogelijk! Indien u in 2012 hebt verkocht en nog geen bezwaarschrift hebt ingediend dan bent u helaas te laat. Voor het belastingjaar 2013 dient het bezwaarschrift vóór 31 december 2015 te worden ingediend. Mocht u in 2014 of 2015 hebben verkocht dan heeft u nog even de tijd om contact met ons op te nemen. Wij raden u echter aan om u niet op te laten jagen door de berichten in de media. Een bezwaarschrift in Frankrijk is geen simpele formaliteit. Er gelden vormvereisten en u moet bewijzen dat u op het moment van verkoop sociaal verzekerd was in Nederland.

[divider_top]

Laatste nieuws inzake de onterechte oplegging van Franse sociale contributies aan inwoners van de Europese Unie

 

Op 27 juli j.l. heeft de Franse Conseil d’Etat (Raad van State) bevestigd dat Frankrijk geen sociale contributies mag opleggen ingeval van een fiscaal inwoner van Frankrijk die niet onderhevig is aan het sociale zekerheidsregime in Frankrijk. In casu betrof het de heer de Ruyter, een Nederlander woonachtig in Frankrijk, die over zijn inkomen al sociale premies betaalde in Nederland. De Conseil d’Etat volgt, geheel in de lijn der verwachting, de eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het moge duidelijk zijn dat deze uitspraak eindelijk zal moeten leiden tot het terugbetalen van de sociale contributies die Frankrijk onterecht heeft geheven over de Franse huurinkomsten en winsten bij verkoop van Frans onroerend goed van niet fiscaal inwoners woonachtig binnen de EU. Immers ook ingeval van niet-inwoners is er sprake van een dubbele heffing en het Europese Hof heeft aangegeven dat ingezetenen van de EU maar in één land onderhevig mogen zijn aan sociale contributies. Helaas betekent de uitspraak van de Conseil d’Etat niet dat de belastingdienst nu spontaan overgaat tot het terugbetalen. Het wachten is namelijk nu nog op een wetswijziging waarbij de heffing van sociale contributies ingeval van niet-inwoners definitief wordt afgeschaft. Wij verwachten dat deze wetswijziging voor het einde van het jaar zal plaatsvinden. Om de reeds betaalde sociale contributies terug te kunnen krijgen dient u daartoe een bezwaarschrift in te dienen en rekening te houden met het feit dat er sprake kan zijn van verjaring. Het jaar 2012 is al verjaard en de Franse belastingdienst zal zich naar verwachting ook op het standpunt stellen dat 2013 per 1 januari 2015 verjaard is. Volgens de belastingdienst kunt u nu dus alleen nog bezwaar indienen tegen sociale contributies betaald in het belastingjaar 2014. Op dit laatst genoemde punt zijn wij het niet eens met de Franse belastingdienst. Om de sociale contributies terug te krijgen dient u een formeel bezwaarschrift in te dienen. U moet daarbij rekening houden met het feit dat de Franse belastingdienst een dergelijk bezwaarschrift zal napluizen op vormfouten en het niet of onvoldoende voldoen aan de bewijslast. Het is absoluut onvoldoende om in een summier briefje te claimen dat u in de EU woont.

[divider_top]

PLUS-VALUE EN REPRESENTANT FISCAL

Zoals u ongetwijfeld weet is de Franse plus-value belasting sinds 2012 een veelbesproken onderwerp, met name vanwege de verhoging van 15,5% voor niet-Frans ingezetenen, bestaande uit een heffing voor sociale lasten.

Het Europese Hof van Justitie heeft op verzoek van de Franse Conseil d’Etat de vraag beantwoord of inkomsten uit vermogen van ingezetenen in Frankrijk die in een andere lidstaat werken wel of niet kunnen worden onderworpen aan de Franse sociale bijdragen. Het Hof heeft deze vraag in zijn arrest C-623/13 – De Ruyter ontkennend beantwoord en dat is zéér goed nieuws.

Het geding kwam voort uit het feit dat de heer De Ruyter, Nederlands staatsburger en werkzaam in Nederland, weigerde Franse sociale premies (CSG, CRDS) te betalen over zijn inkomsten uit vermogen (in casu in Nederland afgesloten lijfrenten). In het arrest heeft het Hof nu geoordeeld dat het verbod van cumulatie van bijdrages aan een sociaal zekerheid systeem niet vereist dat er een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend en dat dit verbod dus van toepassing is ongeacht de oorsprong van de door de betrokkene ontvangen inkomsten. Het Hof volgt daarmee de positie van de Advocaat Generaal die al concludeerde dat de toepassing van de verordening n° 1408/71, die cumulatie verbiedt, niet afhankelijk is van het wel of niet uitoefenen van een professionele activiteit. Voldoende is dat de persoon verplicht of facultatief verzekerd is tegen één of meerdere risico’s in het kader van een publieke of particuliere sociale zekerheidsverzekering.

De Franse overheid zal nu eerst afwachten tot de Conseil d’Etat formeel kennis neemt van het arrest en de uitspraak bevestigt. De uitkomst zal dus zijn dat de Franse wetgeving wordt aangepast en dat er in de volgende gevallen geen Franse sociale premies meer kunnen worden geheven :

  • Ingeval van werknemers, woonachtig maar niet werkzaam in Frankrijk, die onderworpen zijn aan een sociale zekerheid in de andere werkstaat.
  • Ingeval van niet-inwoners die met winst onroerend goed verkopen in Frankrijk.
  • Ingeval van niet inwoners die kaal onroerend goed verhuren.

Tot de wijziging van de wetgeving blijft het noodzakelijk om bezwaar te maken tegen de betaalde sociale premies. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Wordt de wet aangepast dan ontstaat er een geheel nieuwe situatie voor niet-inwoners woonachtig binnen de EU: omdat de winst bij verkoop van onroerend goed dan wordt belast met 19 % inkomstenbelasting en 6% surtax (in plaats van nu 34,5%). Daar komt dan nog bij dat na een bezitsperiode van 22 jaar volledige vrijstelling geldt voor de vermogenswinstbelasting.

Tevens is sinds 1 januari 2015 de verplichte fiscaal vertegenwoordiger (représentant fiscal) afgeschaft voor EU-inwoners. Ook dit levert een forse besparing van kosten op.

Niettemin blijft de bepaling van de hoogte van de plus-value binnen de 22-jaars periode een lastige indien verbouwingen kunnen worden opgevoerd, maar originele bonnen en/of betalingsbewijzen ontbreken of indien er twijfel kan zijn over de aard van de werkzaamheden. Het is dus zaak uw administratie goed op orde te houden.

[divider_top]

plus-value belasting, SCI, Europese Erfrechtverordening

Sinds 2012 is de plus-value belasting een veel besproken onderwerp. Het betreft de heffing van belasting op de meerwaarde die wordt gerealiseerd bij verkoop van de tweede woning. Bedroeg de plus-value voor niet Frans ingezetenen tot eind 2012 19 % over een in 15 jaar af te bouwen winst, sinds begin 2013 is dit percentage verhoogd met 15,5 % over een in 30 jaar af te bouwen winst. Deze 15,5 % verhoging bestaat uit een heffing voor sociale lasten, hetgeen een storm van protesten ontketende aangezien de niet Frans ingezetene in eigen land immers ook al sociale lasten betaalt. Inmiddels heeft de Europese Commissie een procedure tegen Frankrijk aangespannen met het doel deze maatregel terug te draaien. Mocht Frankrijk haar wetgeving onder druk van de Europese Commissie moeten aanpassen dan heeft de niet Frans ingezetene die zijn woning sinds begin 2013 heeft verkocht wellicht ten onrechte de 15,5 % uit hoofde van sociale lasten voldaan. Het is raadzaam hierop te anticiperen middels het indienen van een bezwaarschrift bij de Franse fiscus, met een verzoek tot teruggave van de teveel betaalde plus-value belasting. Dit dient te gebeuren binnen twee jaar na verkoop van de Franse woning.

[divider_top]

De plus en plus de plus-value!!

De periode die achter ons ligt wordt gekenmerkt door belangrijke belastingverhogingen in Frankrijk.

De onder president Hollande gelanceerde wijzigingen waren soms zo rigoureus dat de Conseil d’Etat er van tijd tot tijd is bijgehaald om te onderzoeken of iets al dan niet grondwettig geoorloofd was.

Voor niet-Frans ingezetenen met onroerend goed in Frankrijk zijn de veranderingen in de plus-value belasting wel de meest onaangename ingreep.

Was tot voor kort de plus-value voor niet-ingezetenen 19% over een in 15 jaar afgebouwde winst, nu is dit percentage verhoogd met 15,5% en praten we over 34,5% over een in 30 jaar af te bouwen winst, plus een opslag van 2 tot 6% over plus-value vanaf € 50.000.

Het verschil tussen de 19% en 34,5% is het percentage dat thans aan niet Frans-ingezetenen wordt doorberekend zoals aan wel Frans-ingezetenen in verband met sociale lasten, die echter voor ingezetenen ook daadwerkelijk verschuldigd zijn.

Nu plus-value een serieus item wordt is er stijgende belangstelling voor methodes om de dans te ontspringen.

Daarbij is er zo’n variëteit in casuïstiek dat een algemene regel niet aan te geven is, maar men kan zich bedenken:

  • bij overlijden is op de overgang geen plus-value verschuldigd en het bedrag waarvoor de woning in de Franse aangifte successierecht wordt aangegeven is het nieuwe startpunt voor een toekomstige plus-value heffing;
  • plus-value is alleen over de winst van een tweede huis verschuldigd, niet op de eerste woning. Een tweede huis wordt in de ogen van de Franse fiscus niet al te gemakkelijk de hoofdwoning, maar toch..!
  • Frans ingezetenen gebruiken ook nog wel de methode van schenking en (ruim) daarna verkoop. Er treedt dan eenzelfde effect op als bij overlijden. Helaas hebben degenen die in Nederland wonen ook met Nederlandse schenkingbelasting te maken, waardoor deze route niet altijd interessant is. Ook wanneer u in Frankrijk woont, maar Nederland minder dantien jaar geleden hebt verlaten, is Nederlandse schenkbelasting verschuldigd bij schenking van een Franse woning, waardoor deze route minder interessant wordt.

De vermogensbelasting is herzien:
u moet twee drempels in de gaten houden: € 800.000,– en € 1.300.000,–.
Indien uw Franse vermogen hoger is dan € 1.300.000,– gaat u vermogensbelasting betalen vanaf € 800.000,–, en wel van € 800.000 tot € 1.300.000,–: 0,50%.
Van € 1.300.000,– tot € 2.570.000,–: 0,7%, daarna tot € 5.000.000,– : 1%,
vanaf € 5.000.000,–: 1,25% en vanaf € 10.000.000,– 1,50%.

Vergeet u niet in de Nederlandse aangifte inkomstenbelasting in box 3 een beroep te doen op voorkoming dubbele heffing met betrekking tot uw Franse onroerende zaken?
Ingeval van een SCI is het voor een beroep op deze voorkoming belangrijk dat de statuten van de SCI beantwoorden aan de eisen die de Nederlandse fiscus stelt voor wat betreft fiscale transparantie.
Mocht u uw SCI-statuten eens tegen het licht willen houden dan zijn wij u uiteraard graag van dienst.

Wat niet veranderd is zijn de vrijstellingen erfbelasting en schenkbelasting: naar de kinderen geldt nog steeds een vrijstelling van €100.000,–, maar de periode tussen twee schenkingen moet nu 15 jaar zijn wil men opnieuw van de vrijstelling profiteren.

Tenslotte nog een verandering op BTW-gebied: de eerste verkoop binnen 5 jaar na aankoop van nieuw vervaardigd onroerend goed door een particulier is niet meer aan BTW onderworpen, maar aan registratierecht.

De Franse regering heeft verklaard dat men nu wel aan het eind van alle verhogingen is, er zou nu rust optreden.

Wij zullen zien, maar tegelijkertijd merkt men dat de Franse fiscus veel actiever op dossiers zit om meer te halen uit bestaande situaties:

  • zo kan men de waarde van een onroerend goed gaan herbezien en dan bij voorkeur met terugwerkende kracht;
  • het kan ook zijn dat de Franse fiscus meent dat u eigenlijk in Frankrijk woont en derhalve over uw wereldinkomen belasting verschuldigd bent. Ook deze welkomsactie kan aanvangen met een pittige aanslag.

Bovenstaande punten hoeven niet tot paniek te leiden, maar wel tot de gedachte dat men zo af in toe in alle rust zijn situatie nog eens moet overzien.

Graag zijn wij daarbij behulpzaam door het toepassen van een zogenaamde ”quisckscan” op uw plus-value situatie. Nu niet-Frans ingezetenen geen gebruik kunnen maken van de Franse sociale voorzieningen is er wellicht reden beroep aan te tekenen tegen de verplichte betaling van 15,5% sociale lasten over de plus-value. Indien u meent dat in uw geval het belang groot genoeg is om de kosten van een beroepsprocedure te maken dan kunt u contact met ons opnemen.

Tenslotte een bericht van geheel andere orde:
Heering Associates heeft de afgelopen jaren een zeer goed lopende samenwerking ontwikkeld met OrselNotariaat en wel zodanig dat enige tijd geleden is besloten dat Heering Associates samengaat met Orsel Notariaat, bestaande uit mr Jan Orsèl, notaris, en twee kandidaat-notarissen.

Heering Associates blijft onder die naam opereren met het volgende team van interne en externe adviseurs:

drs W.M.J. (Miep) van de Groenekan-Bouwman (buitenlandse hypothekendesk), mr Anneke M. Vrenegoor (adviseur grensoverschrijdend familierecht, estate planning, successierecht), mr Stanneke Lammers (advocate te Parijs, gekwalificeerd in zowel Frankrijk als Nederland), Prof mr Mathijs H. ten Wolde (adviseur internationaal privaatrecht) en mr Albert Mulder van CM-Tax Avocats (extern adviseur voor alle Franse fiscaliteit).

Ietwat aan de zijlijn zal Mr Aart D.G. Heering blijven adviseren in Frans/Nederlandse dossiers, waarin Frans onroerend goed een rol speelt.

Wij zijn ervan overtuigd dat wij u met dit team nog beter en adequater van dienst kunnen zijn !!

[divider_top]