DE EU DOET ZICH GELDEN

Recent zijn drie EU verordeningen in werking getreden die van belang zijn voor Europese burgers.
De eerste twee verordeningen zijn “Verordening (EU) nr. 2016/1103 van 24 juni 2016 tot uitvoering
van de nauwere samenwerking op het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de
erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen op het gebied van huwelijksvermogensstelsels” en
Verordening (EU) nr. 2016/1104 van 24 juni 2016 tot uitvoering van de nauwere samenwerking op
het gebied van de bevoegdheid, het toepasselijke recht en de erkenning en tenuitvoerlegging van
beslissingen op het gebied van de vermogensrechtelijke gevolgen van geregistreerde
partnerschappen”. Beide verordeningen zijn op 29 januari 2019 ingegaan. Op deze verordeningen,
die niet voor alle EU landen gelden, komen wij in een aparte bijdrage nog terug.

De derde verordening is “Verordening (EU) 2016/1191 van 6 juli 2016 inzake de bevordering van het
vrije verkeer van burgers door vereenvoudigde overlegging van bepaalde openbare documenten in
de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012”hierna te noemen: de EU
Openbare Documenten Verordening (ODV). Die verordening gaat in op 19 februari 2019 en heeft
betrekking op openbare documenten die worden afgegeven om een of meer van de volgende feiten
te kunnen vaststellen: geboorte, in leven zijn, overlijden, naam, huwelijk en echtscheiding,
geregistreerd partnerschap en ontbinding daarvan, afstamming, adoptie, woon- en/of verblijfplaats,
nationaliteit en afwezigheid van een strafblad.
De verordening geldt alleen voor de lidstaten van de EU onderling en alleen voor openbare
documenten afkomstig uit een EU land.
Onder openbare documenten worden o.a. begrepen stukken afgegeven door de overheid en
rechterlijke instanties, bijvoorbeeld geboorte-akten. Voorheen moesten deze stukken vaak
gelegaliseerd en beëdigd vertaald worden. De verordening bepaalt dat openbare documenten
waarop de verordening van toepassing is en voor eensluidend gewaarmerkte afschriften daarvan zijn
vrijgesteld van elke vorm van legalisatie en soortgelijke formaliteiten. Tevens regelt de verordening
dat er geen vertaling nodig is van openbare documenten betreffende geboorte, in leven zijn, etc…..,
indien aan het betreffende openbare document van land A een zogenaamd meertalig
modelformulier is gehecht en de autoriteit in land B (waar het document gebruikt moet worden) van
oordeel is dat er in het meertalig modelformulier voldoende informatie staat voor de verwerking van
het openbaar document.
De verordening heeft als bijlage diverse meertalige modelformulieren die door heel Europa gebruikt
gaan worden. De modelformulieren zijn bedoeld als vertaalhulp en zijn niet gelijk te stellen aan,
bijvoorbeeld, uittreksels uit de burgerlijke stand.
Een en ander betekent dat u vanaf 19 februari 2019 bij uw gemeente naast een kopie van de
huwelijksakte ook kunt vragen om een door de gemeente af te geven meertalig modelformulier. Hier
zijn wel extra kosten aan verbonden maar deze mogen niet meer bedragen dan de kosten van het
betreffende openbaar document zelf.
Voor Europese burgers betekent dit dat zij in veel gevallen goedkoper uit zijn omdat ze in plaats van,
bijvoorbeeld, een officiële gelegaliseerde geboorte-akte plus beëdigde vertaling kunnen volstaan met
een officiële geboorte-akte plus meertalig modelformulier.