De SCI en Frans onroerend goed: wees alert op de gevolgen van de Franse 3% belasting!

De Franse 3% belasting is niet bij iedereen bekend. Deze belasting geeft de Franse belastingdienst de mogelijkheid om te kunnen achterhalen welke persoon zich achter een rechtspersoon of entiteit verschuilt ingeval van bezit van Frans onroerend goed. De waarde van de onroerende zaak dient te worden opgegeven, maar is verder irrelevant. Het betreft in de praktijk een anti-misbruik bepaling en is daarmee een geducht wapen van de Franse belastingdienst. Je zou mogen verwachten dat een dergelijke regeling zijn pijlen richt op offshore structuren, trusts en personen die niet graag bekend zijn bij de Franse belastingdienst. Helaas is niets minder waar!

Indien u onroerend goed bezit via een Nederlandse of Belgische BV krijgt u zeker te maken met de 3% belasting. Maar ook indien u Frans onroerend goed bezit via een Franse rechtspersoon (bijv. een Société Civile Immobilière) kunt u te maken krijgen met de 3% belastingregeling. In de praktijk zien we steeds vaker dat Nederlanders en Belgen met een SCI een ingebrekestelling krijgen van de Franse belastingdienst.

Een ingebrekestelling geeft u maximaal 30 dagen de tijd om alsnog de 3% aangifte (formulier n° 2746) bij de Franse belastingdienst in te dienen. Indien u woonachtig bent in een EU-land, zoals Nederland of België, hebt u vrijwel altijd automatisch recht op een vrijstelling van de heffing, mits de aangifte correct en tijdig wordt ingediend.

De Franse belastingdienst mag de 3% belasting echter wel opleggen indien u de ingebrekestelling negeert of de aangifte niet tijdig hebt ingediend. De belastingdienst mag de aangifte tot 6 jaar terug in de tijd bezien, in welk geval de totale heffing 18% van de marktwaarde van de onroerende zaak bedraagt. Eventueel kan daar het lopende jaar nog bijkomen indien u ook deze deadline hebt gemist. Met andere woorden: de maximale heffing kan 21% bedragen!

De Franse Hoge Raad is in een recent arrest van 4 november 2020 nader ingegaan op de gevolgen van het te laat indienen van de zgn. 3% belasting aangifte. De hoogste rechter bevestigt dat er éénmalig coulant moet worden gehandeld door de Franse belastingdienst, maar bij recidive ontstaat per direct het recht om een hoge sanctie op te leggen plus naheffingsrente. De rente is op dit moment 0,2% per maand.

Bent u de gelukkige bezitter van een Franse SCI dan kunt u eenvoudig aan de 3% belastingaangifte ontsnappen door jaarlijks een zgn. n° 2072 aangifte in dienen. In deze aangifte worden de inkomsten van de SCI opgegeven. Meestal ontvangt de SCI geen inkomsten en wordt volstaan met het doorgeven van de gegevens van de aandeelhouders van de rechtspersoon. Daarmee hebt u dan vrijwel altijd recht op een vrijstelling voor de 3% belasting. Het formulier n° 2072 kan sinds vorig jaar uitsluitend nog elektronisch worden ingediend. Het is dus zaak om de boekhouding van een SCI netjes bij te houden. In dat kader zal uw Franse accountant (‘expert comptable’) zeker zorg dragen voor de desbetreffende aangifte.

Niet uit het oog moet worden verloren dat vanaf dit jaar de 3% belasting aangifte (formulier n° 2746) ook alleen nog maar elektronisch mag worden ingediend! De rechtspersoon/entiteit moet daartoe tijdig worden aangemeld bij de Griffie van de Rechtbank en de Belastingdienst voor ondernemingen (zgn. Service des Impôts des Entreprises).

De 3% belasting is in de meeste gevallen niet meer dan een simpele formaliteit. Echter, het onderschatten van deze wetsregel kan zéér grote financiële gevolgen met zich meebrengen. De deadline voor de 3% belasting van dit jaar is 15 mei a.s. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Dit artikel is geschreven door Mr. Albert MULDER (Soldrivium Avocats, advocaat te Aix-en-Provence)

De SCI en de UBO

Zoals wij al eerder berichtten is vanaf 1 april 2018 elke Franse vennootschap, en dus ook de SCI, verplicht bij de griffie waar de SCI is ingeschreven opgave te doen van de ”bénéficiaires effectifs”, d.w.z. de uiteindelijk belanghebbenden of ”ultimate benificiary owners” (UBO). Als UBO wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon die direct of indirect meer dan 25% van de aandelen of van de stemmen heeft, dan wel, bij gebreke daarvan, de persoon die controle uitoefent op het bestuursorgaan van de vennootschap.

Ontbinding van de SCI na verkoop van de onroerende zaak

Nadat de onroerende zaak is verkocht wordt vaak vergeten dat de SCI vervolgens ontbonden en geliquideerd dient te worden.
Zo gewenst kunnen wij u daarbij behulpzaam zijn.