De SAS (Société par Actions Simplifiée)

Rond het millennium heeft de Franse wetgever verschillende wijzigingen doorgevoerd om de SAS toegankelijker te maken, met als doel een groter gebruik in de praktijk.

Uitgangspunt bij de totstandkoming van de SAS is een grotere flexibiliteit geweest, met verdergaande mogelijkheden tot het zelfstandig inrichten en vormgeven van de statuten, het bestuur, het in- en uittreden van aandeelhouders in het kapitaal en het opnemen van specifieke spelregels met name in samenwerkingsverbanden.

Toch blijkt bij beoogde samenwerkingen met Franse bedrijven dat nog vaak vanuit de SARL en de SA wordt gedacht, terwijl het soms meer voor de hand zou liggen om voor de SAS te kiezen.

De SAS is een zeer simpele en flexibele rechtsvorm met een minimum aandelenkapitaal van € 1 en één of meer aandeelhouders. De wet biedt grote vrijheid bij de inrichting van de onderneming en haar statuten. De redactie van de statuten dient echter zorgvuldig te geschieden en de oprichtingsformaliteiten zijn tamelijk zwaar.

Een SAS wordt bestuurd door één officiële leidinggevende, de Président, die, afhankelijk van de statuten, ondersteund kan worden door een raad van bestuur of een comité. Een Président is per definitie een werknemer, dit in tegenstelling tot de gérant van de SARL, die wordt beschouwd als ondernemer. Een werknemer geniet betere sociale bescherming dan een ondernemer (denk aan beloningsstructuur, ontslagbescherming, pensioenopbouw), maar betaalt meer sociale lasten.

De overdracht van aandelen is vrij, behoudens eventuele voorzieningen in de statuten of in een aandeelhoudersovereenkomst. Een registeraccountant is uitsluitend vereist onder bepaalde omstandigheden.