Bail commercial – loi Pinel

EIGENAAR IN FRANKRIJK : HUURCONTRACT BEEINDIGEN OF VERLENGEN ?

Let op: De Loi Pinel, die de regels met betrekking tot huurcontracten gewijzigd heeft, bepaalt verschillende maatregelen in het voordeel van huurders.

Huurherziening

Bij de Loi Pinel is de benchmark voor de driejaarlijkse herziening van de huur gewijzigd. De nieuwe benchmark wordt beschouwd als zijnde stabieler dan de oude benchmark, maar beperkt de mogelijkheid de huur te veranderen, wat nadelig kan zijn voor de verhuurder/eigenaar.

Bij een driejaarlijkse herziening wordt de huur nu beperkt tot de laagste van de waarden tussen de huurwaarde van de woning of de herziene huurprijs, afhankelijk van de benchmark die wordt gehanteerd. Opgemerkt dient te worden dat de wet bepaalt dat de verhuurder/eigenaar de huurprijs niet met meer dan 10% van de laatste betaalde huur mag verhogen.

Opzegging en driejaarlijkse herziening

Enkele uitzonderingen daargelaten heeft de wet de huurder de mogelijkheid afgenomen om af te zien van zijn recht om de huur aan het einde van elke periode van drie jaar op te zeggen. De verhuurder/eigenaar wordt dus minder beschermd, de huurder kan de huurovereenkomst om de drie jaar beëindigen.

Inventarisatie van huurlasten

De Loi Pinel vereist nu dat de verhuurder/eigenaar een nauwkeurige inventarisatie maakt van de verschillende kosten die worden toegerekend aan de huurder: onroerende zaak belasting, bouwkosten, vergoedingen…., welk overzicht aan de huurovereenkomst wordt gehecht. Deze inventarisatie moet jaarlijks worden aangepast, zodat de huurder een gedetailleerd overzicht heeft van alle te betalen bedragen. De verhuurder moet de huurder een overzicht geven van de werkzaamheden die hij gedurende de laatste drie jaar heeft uitgevoerd, evenals een inschatting van de werkzaamheden die hij van plan is de komende drie jaar aan te pakken. Tevens dient een begroting te worden overgelegd. Deze maatregel zorgt ervoor dat de verhuurder/eigenaar minder flexibel is voor wat betreft de uit te voeren werkzaamheden.

In geval van verkoop

Voortaan heeft de huurder een voorkeursrecht in geval van overdracht van de muren door de eigenaar.

Overdracht van huurrechten

In geval van overdracht van de huurrechten voorzag de wet voorheen dat de overdragende huurder hoofdelijk aansprakelijk was voor de betaling van de huur door alle opvolgende rechtverkrijgenden. Deze regeling bleef van toepassing gedurende de resterende looptijd van de huurovereenkomst.

Sinds de Loi Pinel is deze hoofdelijke garantie beperkt tot drie jaar na overdracht van de huurovereenkomst.

Zodoende is de verhuurder/eigenaar minder beschermd in geval van overdracht van huurrechten.

 

Op welke manier kan een huurovereenkomst het best worden opgesteld? Aarzel niet contact op te nemen met Gwénaëlle Pennec.