Zoals u ongetwijfeld weet is de Franse plus-value belasting sinds 2012 een veelbesproken onderwerp, met name vanwege de verhoging van 15,5% voor niet-Frans ingezetenen, bestaande uit een heffing voor sociale lasten.

Het Europese Hof van Justitie heeft op verzoek van de Franse Conseil d’Etat de vraag beantwoord of inkomsten uit vermogen van ingezetenen in Frankrijk die in een andere lidstaat werken wel of niet kunnen worden onderworpen aan de Franse sociale bijdragen. Het Hof heeft deze vraag in zijn arrest C-623/13 – De Ruyter ontkennend beantwoord en dat is zéér goed nieuws.

Het geding kwam voort uit het feit dat de heer De Ruyter, Nederlands staatsburger en werkzaam in Nederland, weigerde Franse sociale premies (CSG, CRDS) te betalen over zijn inkomsten uit vermogen (in casu in Nederland afgesloten lijfrenten). In het arrest heeft het Hof nu geoordeeld dat het verbod van cumulatie van bijdrages aan een sociaal zekerheid systeem niet vereist dat er een beroepsactiviteit wordt uitgeoefend en dat dit verbod dus van toepassing is ongeacht de oorsprong van de door de betrokkene ontvangen inkomsten. Het Hof volgt daarmee de positie van de Advocaat Generaal die al concludeerde dat de toepassing van de verordening n° 1408/71, die cumulatie verbiedt, niet afhankelijk is van het wel of niet uitoefenen van een professionele activiteit. Voldoende is dat de persoon verplicht of facultatief verzekerd is tegen één of meerdere risico’s in het kader van een publieke of particuliere sociale zekerheidsverzekering.

De Franse overheid zal nu eerst afwachten tot de Conseil d’Etat formeel kennis neemt van het arrest en de uitspraak bevestigt. De uitkomst zal dus zijn dat de Franse wetgeving wordt aangepast en dat er in de volgende gevallen geen Franse sociale premies meer kunnen worden geheven :

  • Ingeval van werknemers, woonachtig maar niet werkzaam in Frankrijk, die onderworpen zijn aan een sociale zekerheid in de andere werkstaat.
  • Ingeval van niet-inwoners die met winst onroerend goed verkopen in Frankrijk.
  • Ingeval van niet inwoners die kaal onroerend goed verhuren.

Tot de wijziging van de wetgeving blijft het noodzakelijk om bezwaar te maken tegen de betaalde sociale premies. Wij zijn u hierbij graag van dienst.

Wordt de wet aangepast dan ontstaat er een geheel nieuwe situatie voor niet-inwoners woonachtig binnen de EU: omdat de winst bij verkoop van onroerend goed dan wordt belast met 19 % inkomstenbelasting en 6% surtax (in plaats van nu 34,5%). Daar komt dan nog bij dat na een bezitsperiode van 22 jaar volledige vrijstelling geldt voor de vermogenswinstbelasting.

Tevens is sinds 1 januari 2015 de verplichte fiscaal vertegenwoordiger (représentant fiscal) afgeschaft voor EU-inwoners. Ook dit levert een forse besparing van kosten op.

Niettemin blijft de bepaling van de hoogte van de plus-value binnen de 22-jaars periode een lastige indien verbouwingen kunnen worden opgevoerd, maar originele bonnen en/of betalingsbewijzen ontbreken of indien er twijfel kan zijn over de aard van de werkzaamheden. Het is dus zaak uw administratie goed op orde te houden.