Sinds 2012 is de plus-value belasting een veel besproken onderwerp. Het betreft de heffing van belasting op de meerwaarde die wordt gerealiseerd bij verkoop van de tweede woning. Bedroeg de plus-value voor niet Frans ingezetenen tot eind 2012 19 % over een in 15 jaar af te bouwen winst, sinds begin 2013 is dit percentage verhoogd met 15,5 % over een in 30 jaar af te bouwen winst. Deze 15,5 % verhoging bestaat uit een heffing voor sociale lasten, hetgeen een storm van protesten ontketende aangezien de niet Frans ingezetene in eigen land immers ook al sociale lasten betaalt. Inmiddels heeft de Europese Commissie een procedure tegen Frankrijk aangespannen met het doel deze maatregel terug te draaien. Mocht Frankrijk haar wetgeving onder druk van de Europese Commissie moeten aanpassen dan heeft de niet Frans ingezetene die zijn woning sinds begin 2013 heeft verkocht wellicht ten onrechte de 15,5 % uit hoofde van sociale lasten voldaan. Het is raadzaam hierop te anticiperen middels het indienen van een bezwaarschrift bij de Franse fiscus, met een verzoek tot teruggave van de teveel betaalde plus-value belasting. Dit dient te gebeuren binnen twee jaar na verkoop van de Franse woning.