Op 27 juli j.l. heeft de Franse Conseil d’Etat (Raad van State) bevestigd dat Frankrijk geen sociale contributies mag opleggen ingeval van een fiscaal inwoner van Frankrijk die niet onderhevig is aan het sociale zekerheidsregime in Frankrijk. In casu betrof het de heer de Ruyter, een Nederlander woonachtig in Frankrijk, die over zijn inkomen al sociale premies betaalde in Nederland. De Conseil d’Etat volgt, geheel in de lijn der verwachting, de eerdere uitspraak van het Europese Hof van Justitie. Het moge duidelijk zijn dat deze uitspraak eindelijk zal moeten leiden tot het terugbetalen van de sociale contributies die Frankrijk onterecht heeft geheven over de Franse huurinkomsten en winsten bij verkoop van Frans onroerend goed van niet fiscaal inwoners woonachtig binnen de EU. Immers ook ingeval van niet-inwoners is er sprake van een dubbele heffing en het Europese Hof heeft aangegeven dat ingezetenen van de EU maar in één land onderhevig mogen zijn aan sociale contributies. Helaas betekent de uitspraak van de Conseil d’Etat niet dat de belastingdienst nu spontaan overgaat tot het terugbetalen. Het wachten is namelijk nu nog op een wetswijziging waarbij de heffing van sociale contributies ingeval van niet-inwoners definitief wordt afgeschaft. Wij verwachten dat deze wetswijziging voor het einde van het jaar zal plaatsvinden. Om de reeds betaalde sociale contributies terug te kunnen krijgen dient u daartoe een bezwaarschrift in te dienen en rekening te houden met het feit dat er sprake kan zijn van verjaring. Het jaar 2012 is al verjaard en de Franse belastingdienst zal zich naar verwachting ook op het standpunt stellen dat 2013 per 1 januari 2015 verjaard is. Volgens de belastingdienst kunt u nu dus alleen nog bezwaar indienen tegen sociale contributies betaald in het belastingjaar 2014. Op dit laatst genoemde punt zijn wij het niet eens met de Franse belastingdienst. Om de sociale contributies terug te krijgen dient u een formeel bezwaarschrift in te dienen. U moet daarbij rekening houden met het feit dat de Franse belastingdienst een dergelijk bezwaarschrift zal napluizen op vormfouten en het niet of onvoldoende voldoen aan de bewijslast. Het is absoluut onvoldoende om in een summier briefje te claimen dat u in de EU woont.